מידע משלוחים

אספקת המוצרים 
1. הספקים בלבד לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, או לסניף הדואר הקרוב תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת. 
2. הספקים בלבד , יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי. 
 http://www.ginotpeershop.co.il/ /או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים: 
2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. 
2.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. 
2.3 כל סיבה שאינן בשליטת החברה. 
3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית http://www.ginotpeershop.co.il//או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח. 
4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א- ה לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

דמי משלוח 
1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר. 
2. במכירה בתשלומים רשאית http://www.ginotpeershop.co.il/ ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון 
3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק במידה וקיים שירות זה על פי התנאים שהוצגו בדף המכירה וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף . 
4. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .